23 marzec 2015, poniedziałek

Regulamin Newsletter

Regulamin Newslettera


§ 1


Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady świadczenia tej usługi przez  Fun Football Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  ul. Ligonia 44 lok. 1 , 00 – 498 Warszawa,   zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511898 , dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000511898 , REGON 147237923 , NIP 118-209-91-62 , zwaną dalej "FFA".


§ 2


1. Newsletter jest usługą, polegającą na informowaniu korzystającego z usługi o wydarzeniach, konkursach,  imprezach i  nowościach w FFA, poprzez przesyłanie przez FFA na podany przez użytkownika adres e-mai, wiadomości mailowych.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z FFA, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniu ustępu powyższego.


§ 3 


Usługa Newsletter jest bezpłatna.


§ 4 


1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która poda swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie głównej witryny internetowej FFA, dostępnej pod adresem www.ffasport.pl i zawrze z FFA umowę o świadczenie usługi Newsletter. Powyższy formularz stanowi ofertę FFA, skierowaną do teraźniejszego/członka, przyszłego użytkownika usługi Newsletter w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

2. Następnie należy wypełnić, wskazany w postanowieniu ustępu powyższego, formularz rejestracyjny, podając w nim adres  e-mail. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej do usługi Newsletter niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.

3. Kliknięcie przycisku "Zapisz" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty FFA,  o której to ofercie mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między FFA, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

4. FFA po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, wysyła na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zawarcia wskazanej umowy.


§ 5 


Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 6


1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. FFA wypowiada umowę o świadczenie usługi Newsletter, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy, na który wysyłany jest Newsletter.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o świadczenie tej usługi, kierując oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy: ffasport@ffasport.pl  albo pocztą na adres FFA podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.


§ 7


Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.


§ 8


1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy ffasport@ffasport.pl, pocztą bezpośrednio na adres FFA podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie FFA.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez FFA.

3. FFA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


§ 9


1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z FFA lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.


§ 10 


W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 

 

FFA
Zakochaj się w Warszawie